Kapitalisme IS racisme

Het afgelopen jaar heeft Black Lives Matter (BLM) een tijd lang, geheel terecht, veel aandacht gekregen in het nieuws. Toch is er weinig veranderd en zal er weinig veranderen, zolang er alleen maar gefocust wordt op racisme en structurele achterstelling, dit zijn ‘slechts’ de symptomen van het hele systeem. Racisme is niet structureel in het systeem geslopen. Kapitalisme is per definitie racistisch van aard. Kapitaal kan alleen groeien als goederen goedkoper geproduceerd worden dan ze uiteindelijk kosten. Het resultaat is dan ook dat er automatisch een klassenverschil ontstaat tussen de bazen enerzijds en de producerende arbeiders anderzijds. Het feit dat de ene klasse sowieso neerkijkt op de andere klasse, schept de voorwaarde om deze klassenongelijkheid verder te trekken, door de hele structuur van de maatschappij. Zodra de arbeidersklasse zich verongelijkt voelt ten opzicht van de bazenklasse, ontstaan er protesten en opstanden. Om deze opstanden zoveel mogelijk te voorkomen, hebben de bazen behoefte aan een lagere klasse waar de arbeiders hun frustraties op kunnen botvieren. In de meeste westerse landen, zijn dit mensen van kleur, met een andere religieuze overtuiging of een eigen invulling aan hun seksuele voorkeuren en/of geslacht geven.

Kapitalisme is dus bewust ontworpen met de nadruk op klassenongelijkheid, om ‘de massa’ te betrekken en betrokken te houden bij deze (voor de heersende klasse) zeer lucratieve maatschappelijke organisatie, dienen er dus meerdere klassen te zijn, om naar beneden te kunnen te trappen. Traditioneel is de minst geaccepteerde ‘klasse’ eeuwenlang de vrouw geweest, mannen hebben vrouwen in de westerse wereld tot de eerste feministische golf in 1848 sowieso hevig onderdrukt. Maar ook na die periode, tot op de dag van vandaag, blijven vrouwen door veel actoren in de westerse maatschappijen als ‘minder’ behandelt worden. Het is maar de vraag in hoeverre dit totaal archaïsche mechanisme überhaupt wordt ontmanteld.

Hoewel seksisme nauwe raakvlakken heeft met racisme, worden de twee vaak van elkaar onderscheiden. Daarom zal ik nu een stap verder gaan en de ongelijkheid tussen wit en niet wit moeten behandelen.

Officieel werd de slavernij in Nederland afgeschaft in 1863, toch werd de tot 1914 de slavernij gehandhaafd in de Nederlandse koloniën. Pas toen werd de slavernij afgeschaft op het eiland Samosir, toenmalig Nederlands Oost-Indië. Hoewel de slavernij formeel in 1863 werd afgeschaft, waren de eerder tot slaaf gemaakten, verplicht om middels een contract te blijven werken op de plantages in West-Indië (huidig Zuid-Amerika) en kregen de slavenhouders in 1873 een vergoeding vanuit de staat. De voormalig tot slaaf gemaakten, kregen overigens geen enkele compensatie. Deze onrechtmatigheid is tot op heden nog steeds niet verholpen. Sterker nog, in de jaren 60 en 70 van de 20ste eeuw had Nederland een enorm gebrek aan arbeidskrachten en besloten de VVD en het CDA om ‘gastarbeiders’ over te laten komen vanuit Turkije en Marokko, op basis van de belofte dat ze weer naar hun moederland zouden keren, waardoor er geen enkele nadruk lag op intergratie of het leren van de Nederlandse taal. Toen in de jaren 80 en 90 bleek dat deze mensen helemaal niet terug zouden kunnen (danwel willen), werden velen uit deze groepen gezien als een probleem en ontstonden er clubs als de NVU, Centrum Partij en de Centrum Democraten. Al deze reactionaire groepen werden aanvankelijk door de gematigde partijen, zoveel mogelijk buitengesloten, dit terwijl ook toen, de hypocrisie van de gematigde partijen continu werden bedekt met de mantel der liefde.

Sinds de opkomst van Pim Fortuyn in 2001 (hij werd vermoord in 2002), bleek het Nederlandse stemvee erg gevoelig voor populisme en is er een ware storm ontstaan in het oprichten van steeds rechtser partijen, welke allemaal claimen ‘voor de gewone burger’ op te komen, maar keer op keer het grote geld dienen. Verder zaaien deze partijen ruiterlijk met nep nieuws over ‘links’, dat ‘links’ alleen maar belastingen wilt verhogen (wat inderdaad geldt voor de allerrijksten en dus niet voor de gemiddelde en lage inkomens). Door dit soort ‘nieuws’ continu de wereld in te slingeren, vaak gefaciliteerd door de commerciële media, gaan mensen zelf in deze wanen geloven en kunnen deze partijen vrolijk door blijven gaan in het verder bouwen aan verdeeldheid tussen de verschillende klassen. Hierdoor is het voor de heersende klasse instrumenteel is om ‘links’ (lees voorstanders van een rechtvaardige en gelijkwaardige wereld) zo klein mogelijk te houden en de groei op (extreem)rechts onder controle te houden, vandaar ook dat de meer klassiek rechtse (neo)liberale VVD momenteel heel wat concessies doen in de richting van de meer linkse standpunten. Simpelweg omdat veel van het stemvee merkt dat die neoliberale natte droom van Rutte en de zijnen, steeds meer een nachtmerrie blijkt voor hun eigen kinderen en hun eigen oude dag.

Maar om hun eigen machtspositie te handhaven hebben ze de bedrijven nodig, diezelfde bedrijven die een voor hen zo effectief en soepel mogelijk functionerend kapitalistisch systeem nodig, dus moet de werkende klasse een andere klasse (of groep) nodig om naar beneden te kunnen trappen. Het is immers altijd makkelijker om naar beneden te trappen dan naar boven te bijten.

Na wat ik net uiteen heb gezet, rijst de volgende vraag ”Heeft BLM dan wel een bestaansrecht?” Ja zeker, momenteel leven we in een kapitalistische samenleving en het ziet er niet naar uit dat dit snel radicaal zal veranderen. Elke stap in de richting van gelijkwaardigheid is een stap in de goede richting, daarnaast moeten wij als anarchisten/autonomen ons juist solidair verklaren met de BLM beweging, net als dat wij ons in solidariteit dienen op te stellen, in de queer strijd, het (trans)feminisme en de strijd tegen validisme. Dus steun je lokale BLM activisten, help ze waar je kan en ga de discussie met ze aan, dat kapitalisme op gespannen voet leeft met het intersectionalisme, trek de discussie breed.

Gelukkig zien we in Nederland ook steeds meer mensen die zich actief (willen) inzetten in de klassenstrijd, op weg naar een eerlijke en rechtvaardige wereld.

Zelfs in het Nederlandse kabinet zit momenteel een gekleurde vrouw, die zich al jaren inzet tegen discriminatie en racisme. Of zij iets weet te bereiken, via de parlementaire route, betwijfel ik. Lijnrecht tegenover haar zitten er ook een aantal mensen, van verschillende partijen, die graag alle grenzen potdicht gooien voor mensen die, om welke reden dan ook, hun huis en haard achterlaten om in een, hun vreemd, land opnieuw een leven op te bouwen.

Ondanks dat ik twijfel aan de aanpak van mevrouw Simons, hoop ik van harte dat ze mij mijn ongelijk weet te bewijzen. Ook denk ik dat het vooral ook belangrijk is dat Anarchisten, autonomen, krakers, antiracisten en andere ‘radicalen’ mevr. Simons niet onheus gaan bejegenen. Als lid van de tweede kamer, zal ook zij her en der moeten gaan schipperen om het voor haar maximale te bereiken. Deze concessies zijn echter ook de reden dat ik geen enkel vertrouwen heb in een parlementaire weg naar gelijkwaardigheid.

De geschiedenis herhaalt zichzelf

Forum voor Demagogie schreeuwt om aandacht met een poster waarin ze de onderdrukking van de bezetting (1940-1945) gelijkschakelen aan de maatregelen tegen het Coronavirus. Nu zou ik me, zoals vele anderen, louter kunnen bedienen met woorden als smakeloos, walgelijk of abject, maar naar mijn mening dekken die woorden de lading niet. In dit NOS artikel is de bedoelde poster te zien. Wat mij direct opviel, is de volgende zinsnede in Thierry B’s reactie op de ontstane ophef: “Al decennia politiseren onze tegenstanders de oorlog om massale immigratie, Europese machtsfantasieën en moderne kunst te pushen.” Ten eerste, welke oorlog wordt er gepolitiseerd om een massale imgratiestromen op te wekken? Welke machtsfantasieën bedoelt hij, die van hemzelf? En wat heeft het pushen van moderne kunst te maken met het inperken van vrijheden? Zover ik weet, baseerde het impressionisme zich louter op de vrijheid om op een andere wijze met je materiaal om te gaan. Betekend dat dan dat alle moderne kunst mooi is? Dat hangt af van je smaak. Neo-klassieke en dan vooral Barok, vindt ik persoonlijk een stuk minder mooi dan werken van Gaudi of Dali. Daarentegen vindt ik Picasso ook niet altijd even mooi. Juist de hetze tegen moderne kunst, doet mij sterk denken aan Hitler, die een fascinazi had met “de oude meesters” en de moderne kunst verafschuwde. Bekend de heer Bidet hier dan kleur (SA bruin) mee? Waarschijnlijk niet, omdat de massa die op hem stemt, hem, net als Hitler, liever ziet als een populist, dan dat ze hem zien voor wat hij echt is, een proto-type fascist.

De verontwaardiging vanuit de verschillende politieke partijen, komt ook niet erg authentiek op mij over, waar is dat cordon sanitaire, wat er in de late jaren ‘80 en de vroege ‘90-er jaren om Joop Glimmerveen Nederlandse Volks Unie (NVU) en Hans Janmaat Centrum Partij en later Centrum Democraten (CP en CD). Door dit cordon sanitaire, waren zowel Glimmerveen en zijn NVU als Janmaat met zijn CP/CD geïsoleerd van de andere partijen, niemand wilde met hen samenwerken. Dit veranderde toen Pim Fortuyn rond 2001 (na de aanslagen op het WorldTradeCenter in New York) dezelfde boodschap uit ging dragen waarvoor Hans Janmaat in de jaren ‘80 en ‘90 nog was veroordeeld. Plots werden termen als ‘vol=vol’ en ‘eigen volk eerst’ salonfähig. Dit is dan ook de zelfde tijd dat politici als Wilders radicaliseren. T)ot het punt dat in 2006 Wilders uit de VVD stapt om de PVV op te richten, de enige “democratische” partij met maar 1 lid (Geert Wilders zelf). Pas in 2015 wordt Forum voor demagogiek opgericht, eerst als denktank, maar in 2016 dan daadwerkelijk als partij.

Wie nu denkt dat er na de dood van Fortuyn jaren geen extreemrechts geluid in de kamer is geweest, heb ik slecht nieuws, na het overlijden van Fortuyn, veranderde zijn partij (Leefbaar Nederland) haar naam in Lijst Pim Fortuyn (LPF) Deze partij voerde een zeer rechts populistische koers, met louter onervaren mensen in de kamer, wat leidde tot hilarische beelden van Kamerleden en ministers met een belletje, tot de eis van 1 minister om de dienstauto’s door het Britse exclusieve merk Bently te laten leveren. De politiek functioneerde nochtans nog slechter dan onder Rutte. Na het vallen van het eerste kabinet Balkenende (CDA/LPF) werd de LPF niet meer serieus genomen en is zij in 2007 opgeheven. Na het LPF debacle heeft (ijzeren) Rita Verdonk (voormalig staatssecretaris migratie) nog een gooi gedaan naar een zelfstandige politieke carrière met haar partij Trots Op Nederland (TON), veel verder als meedoen met verkiezingen is haar partij niet gekomen.

Kortom, Nederland heeft sinds de tweede wereldoorlog een “rijke” geschiedenis aan (ultra) nationalistische wappies in de kamer. Toch claimen lui als Bidet en Wilders, altijd dat ze nooit gehoord worden. Helaas horen we sinds de jaren ‘50 jullie weer steeds luider en steeds extremer. Het is nog even afwachten tot ook de hitler groet salonfähig wordt. Helaas zijn te veel mensen vooral erg naief en blijven ze de fouten van het verleden herhalen. Daarom is het van belang om vast te blijven houden aan, toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!

Van Trayvon Martin tot George Floyd, All Cops Are Dumb!

Gedurende het Covid jaar 2020, werd de wereld opgeschrikt door de zinloze moorden op Breonna Taylor en George Floyd. Vooral deze laatste deed de gemoederen (internationaal) hoog op lopen, voornamelijk omdat de moord is gefilmd door een omstander. In beiden gevallen droegen de daders een politie uniform en blijkt dat etnisch profileren aan de basis stond van de ondernomen handelingen, dan wel de verdenkingen. In Nederland doet de politie dat anders, voornamelijk omdat hier niet iedere kleuter een vuurwapen kan kopen in de buurtsuper. Hier starten agenten app groepjes, waarin ze naar hartenlust hun racistische gebral menen te kunnen spuien. Echter liepen ze tegen de lamp en kwamen ze er uiteindelijk van af met een berisping, ondanks dat er vanuit de maatschappij (en het politieapparaat zelf) een grote roep is voor zwaardere consequenties voor de betrokken gestapo agenten, lijkt dat er vooralsnog niet in te zitten, zo heeft het OM besloten om niet tot vervolging over te gaan, en claimen alle betrokken neonazi’s agenten het echt niet racistisch bedoelt te hebben. Onlangs is er door de Britse politie hardhandig opgetreden tijdens de wake van Sarah Everard, welke nota bene door een agent is ontvoerd en vermoord. Volgens de Britse inspectiedienst, treft de smeris ook daar geen enkele blaam. In Nederland is de dienst die politie controleert, onderdeel van…. De politie….. Iets met groenteboeren, die hun eigen waar keuren… In de UK is de inspectiedienst onderdeel van Scotland Yard, de overkoepelende organisatie van de Britse smeris, wederom dezelfde groenteman. Ondertussen is in de VS het strafproces begonnen tegen Derrick Chauvin, de beul agent die zijn knie minutenlang op George Floyd’s nek drukte. Kennelijk begrijpt men in de VS momenteel beter dat een politiedienst NOOIT haar eigen misdragingen moet onderzoeken, maar dit over dient te moeten laten aan de rechterlijke macht. Sowieso blijft het vreemd dat bruinhemden agenten vaker weg lijken te komen met (extreem) norm overschrijdend gedrag, dan anderen. Laat ik duidelijk zijn, van mij hoeft niemand de gevangenis in, maar een direct ontslag en een beroepsverbod voor ALLE wannabe SS agenten, lijkt mij toch wel het minste op z’n plaats, uiteraard moeten alle aangerichte schades door de bewuste perso(o)n(en) ook vergoed worden.

Iedereen zal zich moeten realiseren dat uitbreiding van bevoegdheden, het misbruik van macht alleen maar zal vergroten en zonder een adequate aanpak van alle raddraaiers, zullen politiegeweld, etnisch profileren en openlijk racisme nooit verdwijnen bij die club.

STEMVee(VeeDee)

Den Hollanders hebben gister hun stem uitgebracht. Voorlopige prognose is….. dat de partij die al ruim 10 jaar alles sloopt nog een periode mag dienen. Alleen zal ook deze periode voornamelijk in het teken staan van het dienen van het kapitaal. Dat het stemvee, en masse een collectief geheugenverlies lijkt te leiden, ten aanzien van de immense riedel verbroken verkiezingsbeloften door Mark R. (de godfather van Neerlands grootste criminele organisatie), lijkt een bijzaak.

Hoewel veel mensen in de aanloop naar woensdag de mond vol hadden over hoe zat ze de VVNEE waren, blijkt een meerderheid uiteindelijk alleen maar anderen naar de mond te willen praten. Zij die zeggen niet op de VVNEE te gaan stemmen, omdat ze veranderingen willen, dienen dan ook niet alsnog op de VVNEE te stemmen. Sterker nog, zij die het oneens zijn met die totaal vervreemde Haagse bubbel, zouden er goed aan doen in zijn geheel niet te stemmen. Politicus is een chique woord voor een ‘paticitaiebaan’, alleen krijgen politici een hogere uitkering dan de bijstand. Waarom eigenlijk?

De meeste van hen, claimen in de media en op hun persoonlijke websites dat ze de politiek in zijn gegaan omdat ze zoveel om het land geven. Nou, mooi, dan kan je ook wel met een maandsalaris van om en nabij de 1000 euro af, of is de genoegdoening van werken voor het volk, misschien toch niet de werkelijke reden dat je maar eeuwig op dat pluche blijft plakken?

Dus, kunnen we stellen dat we iedere vier jaar lange audities hebben voor de nieuwste hit show van Endemol productions: “Holland’s next top criminal”, gefeliciteerd Mark R. je bent voor de vierde(!) keer verkozen tot Neerlands heerser in hypocrisie. Misschien dat je door de Coreonacrisis en de hierna volgende maatschappelijke wederopbouw, nog zelfs een vijfde maal verkozen wordt. In ieder geval zal je post-electorale bestuursfunctie nog even door een ander ingevuld dienen te worden.

Maar maak je geen zorgen, door jouw gulle financiële bijstand aan bedrijven als KLM, de exclusieve belastingdeals voor $hell, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Airbus (en /of haar dochter ondernemingen), liggen de lucratieve functies voor het oprapen, zodra men je dan toch echt zat is dat ze je niet meer verkiezen. Maar wacht even, wellicht dat je momenteel toch aan je laatste termijn begint, je weigert immers de simpelste vorm van het klimaatprobleem aan te pakken, zijnde de te grote veestapel, waar slechts enkele boeren echt aan verdienen, maar je vrienden van Ahold (moederbedrijf van Albert Heijn, Etos, Bol.com, Delhaize en een rits aan kleinere “merken”), verdienen uiteraard goud geld. Het bedrijfsleven het verder aan elkaar met vreemde constructies en bijzondere organisatie vormen.  Zo zal je bij elke multinational ondoorzichtige constructies, aantrefen. Feitelijk hebben “The World Trade Organization (WTO)” en de wereldbank, goed opgelet bij de lessen, rookgordijn opzetten. Hetzelfde zien we terug in de politiek, waar vooral de (neo)liberalen, zich graag bedienen van het zaaien van verwarring, door een dicht rookgordijn te creëren, om zodoende hun werkelijke standpunten te verhullen. Zo lijkt Rutte voornamelijk stemmen geronseld te hebben door de afgelopen periode, te spreken over een verhoging van het minimumloon. Iets wat historisch gezien een ouderwets “links” punt is. De kans dat er dus een addertje onder het gras zit, is groot. Sterker nog, het zal mij niets verbazen als de belastingen voor de laagste schaal, straks omhoog “moeten” om de verhoging van het minimumloon te bekostigen, waarbij de voorgerstelde verhoging, de facto een sigaar uit eigen doos zou zijn.

Waarom ik dat denk? Omdat de VVD in tijden van tegenspoed en zwaar weer wel vaker een sociaal gezicht heeft getoond, om dit in betere tijden, vervolgens weer te laten vallen, liefst nog voordat de hernieuwde welvaart de zwakkeren in de samenleving heeft kunnen bereiken. Vertrouw de VVD evenveel als je Halbe Zijlstra op zijn Russische Poetin Datsja verhaaltjes kan geloven (niet dus)

De valkuilen van de democratie

Vandaag is de aftrap van de Nationale verkiezingsdriedagen, het eerste meerdaagse mega evenement sinds vorig jaar de corona pandemie uitbrak. Aan alle vrijheid minnende wil ik meedelen dat dit meerdaagse evenement georganiseerd is door diezelfde staat die voor uw en onze veiligheid besloten heeft andere evenementen tijdelijk op te schorten. Gaat u nu toch vooral uw stem uitbrengen op Thierry B. de beste man heeft als verkiezingscampagne, Nederland te bevrijden… Bevrijden waarvan? De dictatuur van Rutte, met al haar censuur, aldus de man die boos weg stormt als anderen kritiek op hem hebben.

Ondertussen zijn de eerste resultaten binnen gekomen, een groot deel van de post stemmen blijkt, door gebrekkige informatie, ongeldig. Mensen hebben hun stempas, met hun kieslijst in dezelfde envelop gedaan, wat het stemgeheim zou verbreken. Aangezien je stempas en de kieslijst sowieso gekoppeld zijn, om überhaupt te MOGEN stemmen, lijkt deze claim vooral een prachtig staaltje van bureaucratisch broddelwerk. Ook je geheime stem is ten allen tijden te herleiden naar je kiespas.

Al met al lijkt de inaugurele stem driedaagse, vooral uit te monden in gesteggel over de validiteit van het proces. Het zal mij dan ook niet verbazen als een Geert W. of een Thierry B. in de komende dagen een Donald Trumpje zal uithalen en er straks weken van civiele rechtszaken, dan wel bestuursrechtelijke zaken zullen worden gestart.

De vraag is en blijft of er iets verandert, de afgelopen paar verkiezingen, zijn soms de poppetjes wel verwisseld, maar bleef de koers neoliberaal. Wilt men echt verandering, dan zal een complete ommezwaai nodig zijn, een revolutie dus. Historisch gezien, blijken revoluties nodig om een samenleving te verlossen van de “pluche plakkers”. Om de rechtse discours te doorbreken, dienen alle kabinetscriminelen (van Ferd G. tot Hugo de J. en Mark R.) eerst het veld ruimen. Politici dienen er van doorspekt te worden dat ze hun positie danken aan de hand van kiezers. Tenminste, dat zouden principiële democraten moeten doen. Helaas zijn maar zeer weinig van die lui echt democratisch, zodra ze macht hebben, zullen ze er alles aan doen om hun eigen post electorale positie veilig te stellen, ze ‘kopen’ zichzelf binnen bij grote bedrijven, door hen voordeeltjes te geven, in de wetenschap dat ze er uiteindelijk een lucratief baantje voor in de plaats krijgen. Dat is namelijk de schaduwzijde van die zo geweldige democratie, zelfs politici die al jaren geleden uit de politiek zijn verdwenen, runnen middels hun baan als bestuursvoorzitter via verschillende lobbyclubs, nog steeds de politieke agenda. Let wel, deze mensen zijn dus NIET verkozen, maar beïnvloeden de dan zittende politici, in grote mate. Dat is hoe “de democratie” in de praktijk al ruim duizend jaar werkt.

De parlementaire dombocratie

Waarschuwing: deze tekst kan als validistisch worden ervaren, hiervoor mijn welgemeende excuses, dit is uiteraard niet intentioneel als validisme bedoeld, maar eerder een nevenproduct van het grote aantal scheldwoorden in de Nederlandse taal.

Vandaag is het zondag 14 maart, drie dagen voor de tweede kamer verkiezingen. Ondanks dat er nauwelijks sprake is van een ouderwetse campagne, zijn er in de afgelopen dagen weer genoeg loze verkiezingsbeloftes, holle retoriek en bizarre ‘proefballonnetjes’ voorbij gekomen, zo is de VVD, druk bezig met het verhogen van het minimumloon (volgens de partijprominenten) en zou zij een enorme ruk naar links aan het maken zijn… Als het verder sluiten van grenzen, een minimale verhoging van het minimumloon, maar bovenal een handhaving van de bijzondere belastingvoordeeltjes voor grote bedrijven links zou heten, dan is de VVD inderdaad ultra links… Maar wij weten allemaal dat dit roofbeleid “liberaal” rechts is. De term “liberaal” staat hierbij voor de weinige regulatie van de “vrije markt”, of zoals men in VVD jargon pleegt te zeggen”de markt reguleert zichzelf” (wat al meerdere crisis een farce is gebleken). Het CDA heeft de mond vol van een meer humane samenleving, oa. door het sluiten van grenzen, het verhogen van het minimumloon en meer geld naar de zorg. Heel mooi, jammer alleen dat deze partij, in de kabinetten paars en onder Balkenende (Bakellende), tezamen met de VVD eerst de zorg kapot heeft bezuinigd en hetzelfde met het onderwijs heeft gedaan. Een andere partij die onder het kopje “links” wordt geschaard is D66, een partij die van oudsher (sinds haar afsplitsing van de VVD in 1966) een liberaal rechtse koers vaart, mede verantwoordelijk gehouden kan worden voor de grote privatisatie politiek (het neoliberalisme) in de jaren ‘90 van de 20ste eeuw. Ook deze partij vindt het verstandig om de grenzen verder te sluiten voor vluchtelingen, ditmaal door nieuwe akkoorden te sluiten met, al dan niet, autoritaire regimes aan de buitengrenzen van fort Europa, zoals “de Turkije deal”, op die manier kan men “het immigratie probleem (?)” outsourcen aan een andere mogendheid, dan blijven de eigen handen gevrijwaard van het bloed van duizenden, zo niet miljoenen, mensen op de vlucht voor oorlog, onderdrukking en geweld. De partijen ter rechterzijde van de VVD (zijnde, FvD, Ja21, PVV en de SGP) lijken totaal blind voor de reële problemen in het heden, zo ontkennen FvD en Ja21, simpelweg dat er een globale klimaatcrises heerst. Hoewel de PVV in principe niet ontkent dat er een klimaatcrises is, heeft deze partij geen enkele goed doordachte aanpak, hun oplossing is over de gehele politieke breedte hetzelfde, het sluiten van alle moskeeën, een verbod op de Koran en gedwongen repatriëring van alle moslims (dus ook de witte in Nederland geboren moslims(?).

De klassieke “linkse” partijen, zoals de PvdA, GroenLinks (GL) en de SP, volgen min of meer eenzelfde lijn qua migratie politiek als D66, weinig sociaal dus. Denk, Partij voor de Dieren en Bij1, staan wat dat betreft nog het meeste aan de kant van het socialisme. Dit zijn echter (met uitzondering van de PvdD) partijen die in de marge opereren.

Welke partij “verdient” dan je stem? Tsja, aangezien de meeste politici (uitzonderingen als Omtzigt en Leijten daargelaten) daar alleen maar zitten omdat ze een onverklaarbare pluche fetish lijken te hebben, zou mijn welgemeende advies zijn, om niet mee te doen aan deze verknipte populariteitsverkiezing voor hypocrieten en hufters, beter bekend als de parlementaire dombocratie.

encrypted chatten, de overheid en onze rechten.

In een artikel op nu.nl was op 4 maart 2021 te lezen dat de Neederlandsche regering nog steeds probeert om een achterdeur in te bouwen in verschillende encrypted chat apps, zoals Telegram, Signal en Whatsapp. Niet alleen, lijkt dit meer op pure verkiezingsretoriek, ook is dit compleet onhaalbaar, niet alleen omdat er veel open source oplossingen zijn, maar vooral ook omdat in de Europese rechten van de mens (EVRM), geratificeerd door de regering, privacy een grote rol speelt in het behoud van vrijheid, het recht op privacy is vastgelegd in artikel 8.

Artikel 8 stelt het volgende:

8.1 Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

8.2 Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Niet alleen zou een achterdeur in encryptie, de deur voor overheden openzetten, waardoor journalisten en activisten in bepaalde regimes in levensgevaar kunnen komen, ook creëert het een veiligheidslek, waar hackers mee aan de haal gaan, niet alleen heeft dit gevolgen voor bedrijven (bedrijfsspionage), ook zet het de deur open voor het afpersen van individuen. Uiteraard zijn al deze gevolgen bekend bij de overheid, daarom is het ook tekenend dat vooral de VVD en het CDA, van oudsher “law & order” partijen, het nieuws naar buiten brachten, dat deze afluister techniek, gericht is op het voorkomen van georganiseerde misdaad en terrorisme, onderwerpen die het in de aanloop naar verkiezingen doorgaans goed doen in de media. Het is simpelweg staatsterrorisme, waarbij de gevestigde politiek inzet op het zaaien van angst, teneinde hun eigen positie nog verder te verstevigen. Let wel, de overheid heeft het bij monde van demissionair crimineel Ferd G., expliciet gehad over chataps als whatapp, Signal en Telegram. Terwijl de (al dan niet) georganiseerde misdaad bij voorkeur programma’s gebruikt, die louter bekend zijn in hun eigen kringen, om eventueel lekken te voorkomen. Uiteraard is dat ook bekend bij de heren Ferd G. en Mark R. Waardoor de vraag rijst, wat is hun ware motivatie, voor dit heilloze plan? Is het pure verkiezingsretoriek, of zijn deze sujetten daadwerkelijk voornemens om de rechten van alle inwoners met voeten te treden? Beide scenario’s zijn mogelijk. Het kabinet Rutte I, heeft toen ter tijd Artikel 14 van de universele verklaring van de rechten van de mens (waar ALLE NAVO bondgenoten zich aan dienen te houden) opzij geschoven. Artikel 14 stelt dat een IEDER het recht heeft om asiel te zoeken en bescherming te genieten tegen rechtsvervolging. Wederom, toont dit dat Mark R. een beroerd politicus is, die zich niet wenst te houden aan zijn eigen wetten (diezelfde wetten die men ons probeert op te leggen). Deze wetten zijn door henzelf geratificeerd, kennelijk hoef je je niet aan de wet te houden als je deze zelf maakt of implementeert (zie Ferd G.).

Uiteraard houd ik voor de zekerheid de ontwikkelingen in de gaten. Mocht het nodig zijn, dan zal ik een how to schrijven over het opzetten van een xmpp/jabber kanaal met custom PGP encryptie.

Anarchisme? Juist nu!

Sinds de coup poging op het Amerikaanse Capitol (het kapitool gebouw, waar het congres zetelt), word in de V.S., in de mainstream media, steevast aan de relschoppers gerefereerd als zijnde anarchisten. Dat deze “frame” niet berust op waarheid, lijkt mij een open deur. Toch is deze vergelijking zeer zeker van een ongekende waarde, welke ook een weerslag kan hebben op de manier waarop men in Europa, Nederland in het specifiek, aankijkt tegen de term “anarchist” of “anarchisme”. Wat in de VS gebeurd, is dat men de tactiek van “direct-action” toeschrijft aan louter het anarchisme. Hoewel anrchisten altijd al directe actie hebben geïmplementeerd als 1 van de gebruikte tactieken, is het niet mogelijk om de fascisten die het kapitool bestormde onder het anarchisme te scharen, de reden hiervoor zijn redelijk voor de hand liggend. Ten eerste waren de bestormers het niet eens met een verkiezingsuitslag, omdat “hun kandidaat” niet had gewonnen. Anarchisten hebben doorgaans geen kandidaten die meedoen aan verkiezingen, omdat ze in een horizontale machtsstructuur geloven, terwijl een verkiezing doorgaans een verticale structuur nastreeft. Verder poogden de extreem-rechtse opstandelingen om hun autoritaire kandidaat middels geweld aan de macht te helpen, waarbij de enige waarde van een democratie (de stem van de meerderheid) overboord werd gegooid, ten faveure van een man, die opkijkt tegen autocratische “leiders” als Poetin, Erdogan, Xi Jing Pin, Kim Jong-Un, Bolsenaro, Duterte etc. Al deze zelfbenoemde “wereldleiders” hebben 1 ding gemeen, ze heersen met ijzeren vuist, liegen en bedriegen, onderdrukken de mensen en gebruiken hun positie om aan de macht te blijven. Daarnaast, was het bij de Trumpisten al snel duidelijk dat er uitzonderlijk veel racisten meededen aan de opstand, mensen met truien, waarop teksten stonden als “Camp Auschwitz” en het minstens zo verderfelijke “6MWNE” (6 million was not enough, een directe verwijzing naar de dood van 6 miljoen joden tijdens de holocaust). Daarnaast liepen er mensen mee van verschillende extreem-rechtse groepen, als “Proud-Boys”, “American Vanguard Millitia” en “oath keepers”, werden er meerdere vlaggen gedragen, welke gerekend worden tot uitingen van extreem-rechts, zoals de Confederate battle flag, de Kek vlag en bijzonder veel Trump vlaggen, ook droegen meerdere van de relschoppers, patches met nazi-symboliek en teksten als “h8-antifa”(hate antifa).

In het begin van de 20ste eeuw lukte het de toen zeer invloedrijke extreem-rechtse instigator Ayn Rand al om de arbeiders opstanden te “framen” als communistisch verzet, waarbij ze direct in het Amerikaanse narratief de termen anarchisme en communisme voor jaren aan elkaar koppelde. Dat deze twee verschillende termen nu weer ontkoppeld lijken is an sich een positief teken. Jammer dat men nu de term voor anti autoritair plagt te gebruiken voor een groep hoogst autoritaire fascisten die niet zouden hebben misstaan in Mussolini’s groep van zwarthemden of binnen de toenmalige SS gelederen. Ook in Nederland heerst er al een aantal jaar een vertekend beeld omtrent radicaal verzet tegen onder andere fascisme, homofobie en milieuvernietiging. Hierdoor ontstaat de vraag, hoe kunnen wij als activisten de negatieve discours ombuigen? Momenteel worden anti Zwarte Piet activisten, ten onrechte als gewelddadig geportreteert in veel, voornamelijk rechtse, media.

Uiteraard hoeven we niet heel erg verwonderd te zijn over het gebruik van propaganda, door media, die toch voornamelijk op de hand is van machthebbers en machtswellustelingen. Het enige wat wij kunnen doen, is solidair blijven met al onze kameraden, verder actie blijven voeren op de ons bekende wijze van directe actie en ons vooral niet te laten verleiden tot massale openbare geweldplegingen* (hoewel de term geweldpleging ook een aantal legitieme actiemethoden kan behelzen).

Hoewel Nederland niet hetzelfde is als de VS, hebben wij ook te maken met misinformatie en tegen ons gerichte propaganda vanuit exreem-rechts. Vooral vanuit FvD en PVV gelederen worden veel ongesubstianseerde sprookjes de wereld in geholpen dat wij gewelddadig zijn. Dit zie ik in de nabije toekomst niet snel veranderen, ondanks het recent vallen van het kabinet over keihard neo-liberaal (rechts) beleid omtrent de kindertoeslag affaire en de doorgeschoten ‘controle’ op bijstandsfraude. Nog steeds zijn arbeiders en mensen met een minimum inkomen het voornaamste doelwit van repressieve maatregelen vanuit de instituties. De democratie faalt al geruime tijd. Daarom is het ook belangrijk om zelforganisatie en directe actie te blijven voeren. Persoonlijk vind ik vooral in deze tijd, dat de op hol geslagen decadentie door een virus tot een halt is geroepen, uitermate geschikt om solidariteit met de vele verschillende sociale strijders te tonen en het vuur van het anarchisme te doen oplaaien. Anarchisme? Juist nu!

* geweldpleging: juridisch gezien, wordt ook het spuiten van teksten gezien als een vorm van vandalisme (wat dan weer vaak tot een vorm van geweldpleging wordt gerekend), evenals het plakken van posters of stickers kan worden gezien als vandalisme. Waar ik op doel, is uiteraard het zonder enige reden, fysiek aanvallen van mensen.

Hoe data gebruikt wordt

Data als grondstof en de gevaren voor je privacy

Voordat ik begin, excuses voor mijn afwezigheid, ondanks Corona heb ik het toch druk gehad de afgelopen maanden, maar ik zal sowieso deze serie afmaken, dus nu weer verder met mijn bevindingen.

Iedereen die het internet gebruikt, laat een spoor achter. Deze data is het onvermijdelijke restproduct van internet gebruik. Door deze datastroom actief te verzamelen, te ordenen en te verwerken, zijn bedrijven als Facebook en Google in staat om zeer nauwkeurige profielen te maken van individuen en gehele groepen. De term data is een abstracte en verhullende term om persoonlijke gegevens mee te duiden. Met behulp van geavanceerde algoritmes zijn ze zelfs in staat om zeer nauwkeurige en gedetailleerde voorspelling te maken omtrent het internetgedrag van een individu of groep.

De verzamelde data is een zeer waardevolle ‘grondstof’ gebleken, waardoor de grote Tech bedrijven nu rendabeler zijn dan de grote oliebedrijven, dit heeft er toe geleid dat het doorverkopen van data, ten behoeve van gerichte advertenties, nu een geheel eigen ‘businessmodel’ is geworden. Hierbij moet aangemerkt worden dat de meest persoonlijke data (NAW gegevens) doorgaans niet verkocht worden, wel worden zaken als IP adres, Cookies, web geschiedenis, email gebruik (en in het geval van niet versleutelde mail ook de inhoud van mails) verhandelt. Door al deze data te combineren is het echter mogelijk om een zeer accuraat en invasief profiel te maken van een gebruiker. Een neveneffect van dit businessmodel is dat het andere aanmoedigt om nog verder te “dataficeren”,

steeds meer aspecten van ons leven worden digitaal in kaart gebracht, van de Fitbit, tot de Corona app, door verschillende data bij elkaar te voegen (data aggregatie) kan aan de hand van meerdere los staande parameters een zeer accuraat beeld worden gecreëerd van iemand. Wat de situaie nog wat erger maakt zijn alle ‘slimme’ apparaten, deze vormen tezamen het zogenoemde Internet of Things (IoT). Het merendeel van dit soort apparaten kan je ontwijken door ze simpelweg niet aan te schaffen, andere apparatuur, zal op den duur niet aan te ontkomen zijn, zo zullen de zogenaamde slimme meters op een dag verplicht in ieder huis hangen, de juridische rechtvaardiging is dat ze helpen in de strijd tegen drugsbendes (alleen weet niemand hoe). Het publiek wordt al enkele jaren verteld dat ze dan nooit meer hun meterstanden hoeven door te geven (alsof dat zo moeilijk zou zijn). Uiteindelijk draait het natuurlijk om data controle en commercie.

Een ander belangrijk punt is dat alle data van Facebook en Google ergens op een server is opgeslagen. Omdat de grote Tech bedrijven veel meer geïnvesteerd hebben in hun algoritmen en hun opslag capaciteiten voor data. Dit maakt deze servers vaak het doelwit van hackers, zowel vanuit overheden als criminele entiteiten. Voor overheden zijn voornamelijk de resultaten van de vooerspellende algoritmen erg interessant, terwijl een hacker die geld wilt verdienen, blij is met iedere data (hoewel data als BSN/creditcardnummer uiteraard meer opleveren dan NAW gegevens).

Overigens hoef je als persoon geen Facebook account te hebben om de Facebook machine van data te voorzien. Iedere site met een “share” of “like” button verzameld al de bezoekersgegevens van een site. Zelfs sites zonder deze “buttons” kunnen de zogenoemde Facebookpixel bevatten. Deze “pixel” is in feite een zeer klein bestand (script), dat in de site opmaak is verwerkt en niets anders doet dan data verzamelen. Zulke scripts zijn erg klein en kunnen gemakkelijk in de functionele code van een site worden verstopt.

Nu zien we de laatste jaren een nieuwe trend, met een potentieel nog veel gevaarlijkere uitwerking

In het zuidelijke halfrond zijn mensen, door de heersende armoede, afhankelijk van goedkope hardware (zoals goedkope smartphones) om het internet te kunnen gebruiken. Facebook heeft in veel arme landen, met haar lokale partners al een begin gemaakt aan het uitrollen van een “basic internet”, ook daarbij wordt alleen gewezen op de connectiviteit voor iedereen maar voor een bedrijf als Facebook, bestaat er geen gratis, er staat altijd iets tegenover in dit geval waarschijnlijk data. Google springt hier anders op in, door relatief simpele telefoons met Android voor een lage prijs aan te bieden. Deze telefoons ondersteunen, door de relatief goedkope hardware, maar zeer beperkte aanpassingen aan de te gebruiken apps, wat de gebruikers limiteert in de te gebruiken email dienst(en), wat het gevaar oplevert dat een autoritaire staat standaard mails kan meelezen. Nu is de behoefte aan minder dure telefoons ook in Europa groeiende. Met alle risico’s van dien.

Ondertussen staat de betrokkenheid van Facebook bij de cryptocurrency Libra ook ter discussie, maar dat is mede omdat overheden graag zelf controle hebben over hun valuta. Verder is het ook maar de vraag hoe wenselijk het is een commercieel bedrijf als Facebook (of Google), met al haar macht en data, ook nog controle te geven over het enige middel dat alle burgers, al gedwongen, gebruiken om in hun levensbehoefte te kunnen voorzien.

Wat doen overheden hiertegen?

Vooralsnog, doen overheden nog nauwelijks iets tegen deze bedrijven, bedrijven als Facebook en Google zijn het resultaat van een zeer lakse houding van neoliberale overheden en een enorme ontwikkeling in technische mogelijkheden. Verder spelen meerdere tegengestelde belangen hierin ook een rol, zo gelden in veel landen onderhand regels welke enerzijds de vrijheid van meningsuiting garanderen, wat dan ook weer botst met wetten tegen het verspreiden van of aanzetten tot haat. Ook is logischerwijs discriminatie ondertussen in de meeste landen strafbaar gesteld (Hoewel ik moreel discriminatie verwerpelijk vind, kan ik mij niet vinden in het strafbaar stellen, wat een validatie van macht zou impliceren).

Mede door deze ambivalentie in de wetten ontstaat er een enorm groot grijs gebied, waarin deze bedrijven kunnen opereren. Wat hierin ook niet helpt, is dat in de universele verklaring van de rechten voor de mens, privacy als volgt staat omschreven: ”privacy moet gezien worden als het hebben van een eigen ruimte voor het individu, waarin deze zich autonoom kan ontwikkelen, interacties aan kan gaan en vrij kan zijn, met of zonder contact met een ander. Dit dient zonder de bemoeinis van een staat of een andere ongenode entiteit te geschieden”. Hoewel veel mensen ondertussen begrijpen en erkennen dat het Facebook platform zelf niet onder privacy gerekend kan en mag worden, geldt deze regel wel voor het gebruik van internet op zich. Internet is een extensie van de manier waarop we communiceren, informatie tot ons nemen en in soms in contact met elkaar komen. Dit zijn dus allemaal activiteiten die we normaal in onze eigen ruimte uitvoeren, maar welke op internet door één of meerdere partijen worden bijgehouden. Uiteindelijk zal de enorme behoefte naar dit soort informatie, voor de meeste staten ook een grote reden zijn om niet in te grijpen. Zo kan ik mij voorstellen dat een bedrijf als Google toch een rol speelt in de informatievoorziening omtrent terreur bij de Algemene Inlichtingen en Veiligheid Dienst (AIVD).

Vanuit deze dienst komt er jaarlijks een rapport naar buiten, waarin ze aangeven welke ontwikkelingen zij online hebben gezien in het afgelopen jaar. Deze rapporten zijn op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) altijd te vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZ). Naast de grote hoeveelheid data die Facebook en Google verzamelen voor commerciël doeleinden, spelen ze vrijwel alle verzamelde data ook door naar de inlichtingendiensten in de VS. Door de laterale overeenkomst tussen bijna alle EU landen en de VS, kunnen bijna alle door de Amerikaanse diensten verzamelde data probleemloos worden gedeeld met hun Europese tegenhangers.

Wiv

Daarnaast heeft de AIVD sinds 1 januari 2018 verregaande bevoegdheden onder de Wet inlichtingen-en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). Deze wet is beter bekend onder de noemer sleepwet. Zoals de geuzenaam al aangeeft, geeft deze wet de diensten de bevoegdheid om ongericht grote datasets van alle via kabels verlopende communicatie te onderscheppen. In dit geval is het zogeheten non-dicriminerende karakter van de wet, het grootste kritiekpunt. Door globaal data uit een complete regio of wijk te onderscheppen, wordt ook veel data van onschuldige mensen onderschept en vaak langer bewaard dan toegestaan, omdat men de datasets liever niet filtert, uit angst data te verliezen.

Ook is in de Wiv geregeld dat alle data ongefilterd gedeeld mag worden met andere diensten (waaronder buitenlandse mogendheden, waarbij niet te achterhalen is welke overheden over jouw profiel beschikken). Vooral voor onze internationaal opererende kameraden, kan dit problematisch zijn.

Hoewel er een ‘onafhankelijk’ toezichtsorgaan (CTIVD) is, zijn haar bevindingen niet bindend, mag het ministerie belast met een veiligheidsdienst deze bevindingen naast zich neerleggen en kan geen enkel ministerie de wandel en handel van een veiliheidsdienst corrigeren of stopzetten, kortom, de toezichthouder is een tandeloze papieren tijger en ministeries hebben weinig tot geen grip op hun eigen veiligheidsdiensten, toch mogen deze diensten zonder tussenkomst van een toetsingsorgaan, zoals een rechter onbeperkt data verzamelen, allemaal uit naam van de veiligheid. In Nederland zijn er tot op heden nog geen grote religieus gemotiveerde aanslagen geweest. De grootste gecoördineerde aanslag met meerdere betrokkenen van de afgelopen jaren was in 2016 in Enschede, waar molotovcocktails door 5 rechtsextremisten naar een moskee werden gegooid. De mensen die claimen dat alle islamieten terroristen zijn, bleken uiteindelijk zelf terroristen. Vier daders zijn uiteindelijk in 2018 in hoger beroep veroordeeld voor het plegen van een terroristische aanslag, een is niet in beroep gegaan.

Het is maar zeer de vraag of deze aanslag voorkomen had kunnen worden, aangezien de meeste communicatie in extreemrechtse kringen plaatsvindt op het darkweb, met gebruik van de TOR browser.

In het kort

Manieren om deze grote data handel geheel te voorkomen, zijn er niet, wel kan je er als individu wat aan doen om deze praktijk te bemoeilijken. Zo is het altijd verstandig om je webbrowser zo in te stellen dat alle cookies gewist worden, zodra de browser wordt afgesloten. Op Linux systemen kan je ook systeemwijd alle cookies per sessie laten staan en iedere keer met een nieuwe (lege) sessie starten. Ook kan je bij Linux systemen er voor kiezen om wel of geen browseridentificatie te versturen. Hoe dit bij Windows is geregeld, weet ik niet.

Uiteraard is het verstandig om het gebruik van Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat etc. tot een minimum te beperken. Er zijn alternatieven, in plaats van youtube (Google owned)is er ook peer tube, de opensource variant.ipv. Twitter, is er Todon, Diaspora ipv Facebook, niet dat alles en iedereen geheel weg zou moeten, van fb, want door het mainstream karakter, is Facebook, veel instrumenteler in het werven van nieuwe leden, dan bijvoorbeeld, Diaspora, dat het echt moet hebben van de meer ervaren activisten. Hetzelfde geldt voor Todon, daar zitten voornamelijk de mensen die al in de beweging meedraaien, voor nieuwe leden, hoef je daar meestal niet op te zitten. Zoals bij elk openbaar platform geldt, uiteraard, dat je nooit gevoelige informatie online moet delen (buiten encrypted mail of een andere end to end encrypted service om).